Werken bij De Kringwinkel

Tewerkstellingskansen creëren is dan ook één van onze hoofddoelstellingen. Binnen de VZW stellen we op vandaag meer dan 200 mensen tewerk onder verschillende statuten (vast contract, maatwerk, Art. 60, arbeidszorg, brugproject, stage ...).

Om te werken binnen een maatwerkbedrijf, moet je toegeleid worden door de VDAB of De werkwinkel, het OCMW van jouw gemeente of via GTB. Daar krijg je de nodige informatie en zal men kijken of je aan de nodige voorwaarden voldoet.

De jobaanbiedingen binnen de omkadering van het maatwerkbedrijf vind je ook op deze pagina.

Uitbater winkel Torhout

Torhout Omkadering
Meer info
Omschrijving:

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een winkeluitbater voor De Kringwinkel in Torhout. Je wordt de eindverantwoordelijke voor het dagdagelijkse reilen en zeilen van deze winkel. Samen met je collega werkbegeleider-coach sta je in voor de organisatie van de winkel, de opvolging en begeleiding van doelgroepmedewerkers, de verkoop en de opvolging van de resultaten. De winkelwerking bestaat uit enerzijds de organisatie van de verkoop van tweedehands materiaal en anderzijds de organisatie van een het Eco café.

Je komt terecht in een organisatie en sector in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’ die zich als een echte Kringwinkel ambassadeur opstelt.

Takenpakket

Als eindverantwoordelijke van de winkel sta je onder andere in voor: 

 1. Begeleiding en coaching van de doelgroepmedewerkers
 • Je bent verantwoordelijk voor de coaching van medewerkers in functie van competentieversterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
   • Inschatting van gedrag, motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
   • Medewerkers in hun dagdagelijks functioneren begeleiden en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht) in functie van de doelstellingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroepmedewerkers volgens de afgesproken kaders
   • Het organiseren, houden en opvolgen van:
   • Intake- en selectiegesprekken
   • Functionering- en evaluatiegesprekken
   • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
   • Het aanpakken van individuele werkgerelateerde vraagstukken van doelgroepmedewerkers
   • Je voert gesprekken met doelgroepmedewerkers en indien nodig leg je contact met internen (vb. HR) en/of externen (vb. partners).
   • Je staat in voor de administratieve opvolging en het beheer van de tewerkstellingstrajecten volgens de afgesproken procedures en instrumenten.
   • In functie van deze trajecten onderhoud je actief contacten met doorverwijzers

 1. Planning & organisatie

Je bent verantwoordelijke voor:

 • De organisatie en optimalisatie van de winkelprocessen:
   • Efficiënt aanvullen van de winkel
   • Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) vormgeven binnen de eigen winkel
   • Klantgericht handelen
   • Technische leiding over heel het magazijn, (dus over de verkochte goederen, de binnengebrachte goederen en de stock), kortom, een uitmuntend magazijnbeheer organiseren.
 • . De organisatie van het Eco café in jouw winkel:
   • Commerciële invulling geven van het concept in samenspraak met directie
 • De opmaak en opvolging van bezetting:
   • Opvolging en registratie van aanwezigheden, minimumbezetting, verlofaanvragen…
   • Neemt initiatief omtrent bijsturingen in de bezetting
 • Correcte financiële rapportering en opvolging van jouw winkel
   • Correct uitvoeren van de kassa instructies
   • Correct uitvoeren van administratie hierrond

 1. Samenwerking en afstemming binnen en buiten de organisatie
 • Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
 • Je zorgt voor de afstemming met andere teams volgens de afgesproken werkwijzen.
 • Je rapporteert aan de directie.
 • Je verzorgt externe lokale contacten, lokale vertegenwoordiging van de organisatie in samenspraak met directie

Algemene competenties en Kennis

Belangrijke competenties zijn:

 • Organisatorische vaardigheden
 • coachende Leiderschapsvaardigheden
 • Teamspeler
 • Positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van collega’s en doelgroep medewerkers
 • Administratieve vaardigheden
 • Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid

Kennis van:

 • tewerkstellingsstatuten en sociale kaart
 • motivatie-  en coachingstechnieken

Specifieke competenties en Kennis

 • Kennis en/of ervaring als leidinggevende van een winkel
 • Kennis van organisatie van de goederenstroom in een winkel

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Ofwel bachelor commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring ofwel bachelor met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder,…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring
 • Ervaring in een commerciële omgeving is een pluspunt
 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroep medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
 •  Contract onbepaalde duur, bij opstart starten met contract van 6 maanden
 • Wedde: Barema C3 van PC327.01
 • maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
 • zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
 •  plaats van tewerkstelling: winkel Torhout + bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Roeselare, Izegem, Tielt)
 • Onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Mail je cv en motivatiebrief voor 20/01/2022  door naar

camille.slambrouck@dekringwinkelmidwest.be

 • De testing gebeurt in samenwerking met Quest-it

Werkbegeleider-coach fietspunt - voltijds

Roeselare Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Samen met de uitbater van het fietspunt sta je in voor het dagdagelijks reilen en zeilen van het fietspunt. Je bent verantwoordelijk voor specifieke deelaspecten (in afspraak met de uitbater). Je staat in voor de organisatie en opvolging van de activiteiten en voor de coaching van de medewerkers.

In het fietspunt doen we verschillende activiteiten, gaande van het onderhoud van de stationsomgeving, het uitvoeren van kleine fietsherstellingen volgens thuiskomprincipe, het organiseren van fietsverhuur, tot het onderhoud en herstel van onze eigen huurfietsen. Deze activiteiten doen we steeds samen met onze doelgroepmedewerkers.

Belangrijk

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

Takenpakket

Samen met de uitbater van het fietspunt sta je in voor:

 • De dagdagelijkse  coördinatie van het fietspunt
  • Opmaak en opvolging van werkplanning
  • Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers

 • Coaching van de doelgroepmedewerkers
  • eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
  • technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
  • werving en selectie van doelgroepmedewerkers
  • organisatie, uitvoering, opvolging van  functionerings- en evaluatiegesprekken

 • Aansturing van de processen/activiteiten (toezicht stationsomgeving, rondgang fietsstallingen, fietsherstellingen, fietsverhuur,…)
  • opvolgen van efficiënte uitvoering van de opdrachten volgens bestaande werkmethoden
  • opmaak en opvolging werkplanning

 • Instaan voor de administratie met betrekking tot:
  • aanwezigheden en verlofaanvragen van medewerkers
  • opvolging coaching trajecten medewerkers
  • interne registraties in functie van de activiteiten
  • registraties en opvolging van kassa (verhuur, herstellingen)

 • Het algemeen beleid vormgeven binnen het fietspunt
  • Het uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en –normen
  • Verantwoordelijk voor het bewaken van interne afspraken

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel en het fietspunt in het bijzonder
  • een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van doelgroepmedewerkers
  • interesse hebben en gemotiveerd zijn om deze medewerkers te begeleiden
  • interesse en belangstelling voor fiets en mobiliteit in de ruime zin
 • Technische vakkennis
  • Kennis en ervaring met betrekking tot fietsherstel, - onderhoud, -techniek, - veiligheid
  • Inzicht, kennis, ervaring in het organiseren van fietsherstelactiviteit op de werkvloer
  • Sterke interesse in sociaal-agogische thema’s (o.a. motivatie, communicatie, coachingsmethodieken, …)
 • Organisatorische vaardigheden:
  • kunnen plannen, organiseren en delegeren
  • oplossingsgerichte ingesteldheid
 • Commerciële en klantgerichte ingesteldheid
 • Leiderschapsvaardigheden
  • opbouwen van vertrouwen
  • opbouwen van gezag
  • motiverend in aanpak
 • Teamspeler
  • kunnen samenwerken met collega’s
  • kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
 • Administratieve vaardigheden:
  • kennis van MS Office (word, excel,…)
  • goede mondelinge en  schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Technisch diploma met ervaring/feeling in het begeleiden/coachen van mensen (met een lage scholingsgraad). Of bachelor  met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder,…) met technische ervaring of gelijkwaardig door ervaring.
 • Brevet fietshersteller en/of ervaring als fietshersteller is een pluspunt
 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling (38uren per week)
 • Contract: starten met contract van 6 maand, daarna contract onbepaalde duur
 • wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
 • maximum 15  jaar nuttige anciënniteit (Beslissing Raad van Bestuur)
 • plaats van tewerkstelling: Fietspunt Roeselare (
 • indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Schriftelijke kandidatuur voor 28/01/2022 doorsturen naar Camille Slambrouck via e-mail:

camille.slambrouck@dekringwinkelmidwest.be

 • Voor de testen werken we samen met Quest-it

Polyvalent werkbegeleider Coach Logistiek Focus inboedelservice en nieuwe projecten - voltijds 38/38

Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel:

Je maakt deel uit van het team werkbegeleiding logistiek. Samen met je 2 collega werkbegeleider-coaches zal je instaan voor de logistieke organisatie van onze vzw. Jouw focus ligt op de organisatie en verdere ontwikkeling van de inboedelservice en andere projecten (oa. Lokale Opvanginitiatieven in de regio, stockverwerking, …). Je biedt ook versterking bij operationele noden in de verwerkingsprocessen van goederen. Je begeleidt en ondersteunt de doelgroepmedewerkers bij het uitvoeren van hun job.

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

Voor wie:

Je bent operationeel ingesteld, flexibel met een logistieke feeling en operationeel inzicht met affiniteit voor een digitale omgeving.

Je hebt een sterk organisatietalent en kan doelgroepmedewerkers enthousiasmeren, coachen en op sleeptouw nemen.

 • Je hebt technische feeling/kennis
 • Je kan een team aansturen en denkt steeds oplossingsgericht
 • Je kan zelfstandig uitvoerend werken en de uitdaging om een nieuw project vorm te geven schrikt je niet af.

Takenpakket

Samen met je 2 collega’s sta je in voor de organisatie en begeleiding in de logistieke afdeling en in het bijzonder voor de organisatie en verdere uitbouw van de inboedelservice en (LOI) projecten.

Operationeel

Je staat in voor de organisatie, uitvoering en verdere ontwikkeling van de inboedelservice:

 • Contacten klanten (inventarisopmaak, offerte-opmaak, planning afspraken…)
 • Organisatie opdrachten samen met je team op een kwalitatieve manier uitvoeren
 • Samen met de doelgroepmedewerkers instaan voor de uitvoering van de opdrachten

Je bent de trekker in nieuwe projecten:

   • Uitwerken, ontwikkelen en aansturen van o.a. LOI projecten
 • Aanpak goederenstroom:
   • Gestructureerde aanpak & organisatie wegwerken stockvolumes.
   • Organisatieondersteuning bij het opzetten van magazijnverkoop/Pop-Up store of andere opportuniteiten.
 • Ondersteuning logistieke noden
 • Meedenken en vormgeven aan de digitale ontwikkeling binnen logistiek.

Begeleiding:

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Inschatten van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
  • Doelgroepmedewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht).
  • Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken (POP, EG en FG)
  • Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroep medewerkers

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de doelstellingen, werking en waarden van De Kringwinkel in al zijn activiteiten.
 • Vertrouwd zijn met actuele communicatiemiddelen.
 • Sterke organisatorische vaardigheden
 • Creatief & flexibel
 • Je kan zowel zelfstandig werken als fungeren als team-player en motivator
 • Je kan flexibel en constructief omgaan met ad-hoc vragen en noden
 • Het bewaren van de nodige discretie omtrent projectinformatie

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • U bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring met operationele kennis en hands-on ingesteldheid.
 • Ervaring met coaching en begeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
 • Je bent administratief onderlegd.
 • Je kan/wil flexibel ingezet worden
 • Een pionierswereld schrikt je niet af
 • Je beschikt over een hands-on mentaliteit en een goede fysische gezondheid.
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroep medewerkers
 • Minimum in bezit van een rijbewijs B en interesse in het behalen van een rijbewijs C.
 • Heftruckbrevet hebben of de bereidheid hebben om die intern te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling – 38/38
 • Contract: starten met contract van 6 maand, daarna contract onbepaalde duur
 • Standplaats = logistiek centrum Ingelmunster, rekening houdend met verplaatsingen i.f.v. projecten in een commerciële punt.
 • Wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC 327.01,

Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit

 • Zaterdagwerk mogelijk
 • Onmiddellijke indiensttreding

Procedure

Projectcoördinator, Projecten in ICT en digitalisering (m/v) - 4/5 of voltijdse tewerkstelling

Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Je bent de spilfiguur in de digitale transformatie binnen de organisatie. Je ondersteunt het directieteam en je collega’s bij de coördinatie en de uitvoering van digitaliseringsprojecten. Je bent het interne aanspreekpunt op vlak van ICT.  In deze functie sta je mee in voor de rapportage voor de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen, voor interne en externe stakeholders

Je maakt deel uit van het team ondersteunende diensten. Er is een nauwe samenwerking met het directieteam en de verschillende verantwoordelijken binnen de organisatie. Je komt terecht in een organisatie én sector in volle ontwikkeling.

Takenpakket

Je ondersteunt het directieteam in de digitale transformatie binnen de organisatie:

 • Je coördineert de digitaliseringstrajecten en krijgt verantwoordelijkheid van opzet van projectplan tot uitvoering en implementatie.
 • Je ondersteunt en enthousiasmeert de collega’s in de veranderingen (handleidingen, instructies, opleidingen, …)
 • Je kijkt enthousiast naar nieuwe technologieën, reflecteert kritisch over de inzetbaarheid binnen de organisatie.
 • Je adviseert het directieteam in het opzetten en uitrollen van diverse projecten

Je bent het aanspreekpunt voor ICT:

 • Je ondersteunt je collega’s bij ICT-problemen en vragen.
 • Je bent de brugfiguur naar de externe ICT-diensten
 • Je adviseert de directie omtrent aankopen, ICT-materialen
 • Je staat in voor het beheer van ICT-materiaal

Je staat in voor de rapporteringen in ondersteuning van het directieteam

 • Je bent de centrale persoon voor:
  • De opmaak, input en verwerking van de rapporteringsfiles.
  • Je faciliteert ook graag (vanuit je competenties) je collega’s, met de correcte werkdocumenten.
 • Je brengt de basisregistraties (specifieke software en/of Excelfiles) samen en staat in voor de verwerking in functie van rapporteringen (algemeen, verkoop, goederen- en afvalstromen,…)
 • Als Excel specialist denk je ook mee aan vereenvoudiging van onze bestaande files en rapporten.
  • Je maakt voorstellen naar clean-up van onze bestanden

Je staat in voor het beheer van data in onze cloudstructuur

 • Bewaken van de data, toegang tot data, …, signaleren van problematieken
 • Optimalisatie van data-opslag in functie van werking en van technische mogelijkheden (computer, IT, ….)
 • Bijhouden van relevante info op een gestructureerde en toegankelijke manier

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al zijn activiteiten (Kringwinkel, Eco-café, Eco-velo)
 • Technische vakkennis
   • Een gedegen kennis van ICT en bereid deze in functie van de opdracht uit te breiden
   • Sterke kennis van software: Microsoft Office, Excel (niveau gevorderden)
 • Je hebt een passie voor digitalisering en veranderingsmanagement
 • Je bent een vlotte communicator, vanuit overtuiging en enthousiasme kan je anderen aanzetten tot actie.
 • Je werkt gestructureerd en planmatig
 • Je kan discreet en professioneel omgaan met informatie.

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt een zéér sterke affiniteit met Excel, Power-Bi of andere (rapportage) tools
 • Je hebt ervaring in het domein van digitale toepassingen en IT

Arbeidsvoorwaarden

 • Contract: starten met contract van 6 maand, daarna contract onbepaalde duur
 • voltijdse tewerkstelling of 4/5
 • wedde: Volgens interne barema 3a
 • maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
 • plaats van tewerkstelling: Ingelmunster
 • indiensttreding: zo snel mogelijk

Procedure

CV + motivatiebrief mailen naar office@verdonckbv.be
Meer weten? www.verdonckbv.be

Medewerker Human Resources - Voltijds (38/38) - of 4/5

Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een medewerker Human Resources. Je staat in voor de organisatie, uitvoering en opvolging van HR-processen. Je ondersteunt de verschillende afdelingen in de realisatie van het vooropgestelde HR-beleid en geeft mee vorm aan de verdere ontwikkeling van het HR-beleid.

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

Takenpakket

Je maakt deel uit van het HR-team, bestaande uit 2 medewerkers Human Resources, een medewerker loon- en personeelsadministratie en een doelgroepmedewerker. Samen met je collega medewerker HR vorm je een tandem en sta je in voor onderstaande taken. Je werkt nauw samen en rapporteert hierover aan de directeur ondersteunende diensten.

 

 1. Coördinatie, ondersteuning en opvolging van instroom en bezetting van doelgroepmedewerkers in de verschillende afdelingen
   • Je bent het aanspreekpunt met betrekking tot instroom en bezetting van de doelgroep
   • Je ondersteunt de verschillende afdelingen in functie van de instroom:
  • Opmaak functieprofielen
  • Bekendmaking en opvolging vacatures
  • Opvolging van de toelatingsvoorwaarden bij de verschillende statuten
  • Contacten met toeleidende instanties (VDAB, GTB, OCMW…)
   • Je staat in voor de coördinatie, ontwikkeling en opvolging van afspraken met betrekking tot bezetting en verhouding van de verschillende statuten (maatwerk, tijdelijke werkervaring/ art. 60, Arbeidsmatige Activiteiten, werkstraffen, stages, vrijwilligers) binnen de verschillende afdelingen van de vzw.
   • Je staat in voor de coördinatie, ontwikkeling, opvolging van interne registraties m.b.t. instroom en bezetting, in functie van het genereren van beleidsinformatie en rapporteringen in het kader van subsidies.

 1. Ondersteuning van de werkbegeleider-coaches bij de coaching van de doelgroepmedewerkers
   • Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen m.b.t. begeleidingstrajecten
  • Je ondersteunt en adviseert de werkbegeleider-coaches
  • Je volgt/bewaakt de formele HR-cyclus van doelgroepmedewerkers
  • Je signaleert knelpunten en bedenkt in overleg met de directie mogelijke verbeteringen en oplossingen.

 1. Coördinatie van HR-projecten (optimalisatie, vernieuwing, digitalisatie)

In nauw overleg met directie ben je trekker en sta je in voor optimalisatie en vernieuwing binnen het HR-beleid, hetzij vanuit de regeling, hetzij vanuit interne verbeteringstraject:

  • Verbetering van methodieken en tools  ter ondersteuning van selectie, onthaal, ontwikkeling/vorming, functioneren, evalueren in de verschillende afdelingen
  • Digitalisering van de registraties binnen de HR-cyclus

 1. Ontwikkeling en implementatie van VTO-beleid

Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van vorming, training en opleiding (doelgroep en omkadering). In nauw overleg met de directie sta je mee in voor de ontwikkeling van een vormingsbeleid en de vertaling in concrete acties en vormingstrajecten.

 1. Je staat mee in voor de verdere ontwikkeling van het HR-beleid
  • Je staat in voor de uitvoering van specifieke acties en projecten in functie van de doorstroming van doelgroepmedewerkers, zoals voorzien in het maatwerkdecreet
 • Vanuit jouw contacten met de verschillende afdelingen formuleer je verbetervoorstellen in functie van de verdere ontwikkeling en vernieuwingen binnen HR.
 • In afspraak en overleg met de directie speel je een sleutelrol in proefprojecten en veranderingstrajecten

Belangrijke competenties, kennis, ervaring

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al zijn activiteiten (Kringwinkel, Eco café, Eco-velo)
 • Teamspeler
   • Nauw kunnen samenwerken met collega’s met diverse invalshoeken
   • Kunnen omgaan met doelgroepmedewerkers
 • Organisatorische vaardigheden
   • Kunnen plannen, organiseren
   • Zelfstandig prioriteiten kunnen stellen
   • Zin voor initiatief
 • Flexibel:
   • Kunnen “schakelen” zowel in organisatie/planning als in aanpak/op maat
 • Administratieve vaardigheden:
   • Goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint)
   • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Ordelijk, punctueel, discreet
 • Technische vakkennis
  • Inhoudelijke kennis, ervaring in diverse HR-domeinen
  • Kennis, ervaring op het vlak van teamwerk, coachen en motiveren, gespreksmethodieken
  • Kennis, ervaring met verschillende leer en/ontwikkelingsstijlen
  • Basiskennis sociale wetgeving is een pluspunt
 • Kennis van en ervaring in het werkveld van tewerkstellingsprojecten, toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sociale economie in het algemeen is een pluspunt
 • Beschikken over een rijbewijs B

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je beschikt over een bachelor-diploma met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk/personeelswerk…) of gelijkwaardig door ervaring
 • Het bewaren van de nodige discretie omtrent de te behandelen informatie

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling (38/38) of 4/5
 • Contract: starten met contract van 6 maand, daarna contract onbepaalde duur
 • Wedde: barema C3 van PC327.01
 • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit (Beslissing Raad van Bestuur)
 • Plaats van tewerkstelling: Ingelmunster
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Schriftelijke kandidatuur + CV doormailen naar office@verdonckbv.be
 • Voor de testen werken we samen met Verdonck
 • meer weten? www.verdonckbv.be

Polyvalent werkbegeleider-coach Technische ateliers (m/v)

Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een werkbegeleider-coach voor de technische ateliers. Je maakt deel uit van het team werkbegeleiding techniek. Je staat mee in voor de organisatie van de activiteiten en de begeleiding van de medewerkers in de ateliers.

Voor wie

Je bent technisch geschoold met sterke feeling voor het begeleiden en coachen van doelgroepmedewerkers. Je bent een enthousiaste collega, Je bent flexibel, operationeel ingesteld en kan in team werken. Je denkt oplossingsgericht en je hebt de goesting om onze technische ateliers verder uit te bouwen.

Takenpakket

Samen met je collega werkbegeleider-coach  techniek sta je in voor de dagdagelijkse organisatie en opvolging van de technische ateliers:

 • Operationeel

Je staat in voor de organisatie en opvolging van de algemene werkorganisatie binnen de technische ateliers:

  • Deskundige begeleiding bij het verwerken van de goederen
  • Inkomende en uitgaande goederen registratie
  • Toezicht op winkelklaar maken van de goederen
  • Onderhoud en opbouw van een correct stockbeheer binnen het atelier
  • Verantwoordelijk voor de regeling Recupel afspraken en afvoer

 • Begeleiding

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Inschatting van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
  • In functie van doelstellingen medewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht).
  • Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken (POP, EG en FG)
  • Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van coaching trajecten van de doelgroepmedewerkers.

 • Algemeen
  • Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
  • Je zorgt voor de afstemming met andere teams (logistiek centrum, winkels, ondersteunende diensten) volgens de afgesproken werkwijzen.
  • Je rapporteert aan de directie.

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al zijn activiteiten.
 • Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
 • Vertrouwd zijn met actuele communicatiemiddelen.
 • Organisatorische vaardigheden
 • Coaching vaardigheden
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Administratieve vaardigheden
 • Creatief en mensgericht
 • Teamplayer

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring met technische kennis en hands-on ingesteldheid.
 • Technische vakkennis en/of ervaring in een of meerdere domeinen: elektriciteit, hout, fietsen
 • Brevet BA5 is een pluspunt
 • Flexibel kunnen omgaan en inspringen met vragen en noden.
 • Ervaring met sociale tewerkstelling is een pluspunt
 • Goede fysieke conditie

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling – 38/38
 • Contract: starten met contract van 6 maand, daarna contract onbepaalde duur
 • Wedde:
  • Vlaamse Gemeenschap 22/6 – barema C4 van PC 327.01
  • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit (Beslissing Raad van Bestuur)
 • Standplaats: het logistiek centrum Ingelmunster
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

Werkbegeleider-coach sorteeratelier - voltijds 38/38

Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel:

Je maakt deel uit van het team werkbegeleiding sortering.

Samen met je 2 collega werkbegeleider-coaches sta je in voor de dagdagelijks organisatie en begeleiding in het sorteeratelier (textiel, huisraad, boeken, speelgoed).

Voor wie:

Je hebt ervaring in het motiveren, ontwikkelen en coachen van doelgroepmedewerkers.

Operationele ervaring in goederenstromen is een meerwaarde.

Je bent een enthousiaste collega, Je bent flexibel, operationeel ingesteld en kan in team werken.

Je denkt oplossingsgericht en je hebt de goesting om ons team sortering verder mee te ontwikkelen.

Takenpakket

Samen met je 2 collega’s sta je in voor zowel de organisatie en verwerking van de goederenstromen als de begeleiding en coaching van onze medewerkers in het sorteeratelier.

Operationeel

Je staat in voor de organisatie en opvolging van de werkorganisatie binnen het sorteeratelier:

 • Deskundige begeleiding en aansturing bij het verwerken van de goederen
 • Inkomende en uitgaande goederen registratie
 • Toezicht op voldoende winkelklaar maken van de goederen
 • Onderhoud en opbouw van een correcte stockvoorraad.

Begeleiding:

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Inschatten van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
  • In functie van doelstellingen van de organisatie, de medewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatgericht).
  • Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken (POP, EG en FG)
  • Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroep medewerkers.

Algemeen

  • Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
  • Je zorgt voor de afstemming met andere teams (logistiek centrum, winkels, ondersteunende diensten) volgens de afgesproken werkwijzen.
  • Je rapporteert aan de directie.

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkelwaarden in al zijn activiteiten.
 • Ervaring met werkbegeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Operationele en organisatorische vaardigheden (kunnen plannen, organiseren, delegeren)
 • In team kunnen werken.
 • Creatief en flexibel kunnen omgaan en inspringen met vragen en noden
 • Administratieve vaardigheden (kennis van MS Office (Word, Excel, …)
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • U bent in het bezit van een bachelor-diploma met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) of gelijkwaardig door ervaring
 • Bereid zijn om praktisch coaching - en begeleidingswerk te doen op de werkvloer

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling – 38/38
 • Contract: starten met contract van 6 maand, daarna contract onbepaalde duur
 • Standplaats: het logistiek centrum Ingelmunster
 • Wedde:
 • Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC 327.01,
 • Maximum 15  jaar nuttige anciënniteit
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Schriftelijke kandidatuur + CV voor 28/01/2022  doormailen naar camille.slambrouck@dekringwinkelmidwest.be
 • Voor de testen werken we samen met Quest-it

Polyvalent winkelmedewerker met focus huisraad, textiel en eco café (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Torhout

Torhout Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Torhout. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café. Je wordt flexibel ingezet in het uitvoeren van winkeltaken. De focus binnen deze taken ligt hier wel op de afdelingen huisraad, textiel en eco café.

Concreet:

 • aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen
 • bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
 • de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
 • klanten bedienen in het eco café, hun bestelling afrekenen, de tafels afruimen en instaan voor de afwas

Je staat ook mee in voor het onderhoud van de winkel.

Daarnaast kan je ook andere taken binnen de winkel aanleren in overleg met de verantwoordelijken , zoals:

 • meehelpen in de magazijntaken zoals ontvangen, lossen en laden van goederen/controleren van goederen op bruikbaarheid/stapelen van goederen/ (de)monteren van meubelen/gepaste formulieren invullen
 • instaan voor kassawerk en administratieve afhandeling van de verkoop

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je denkt meer over de presentatie van de goederen in de winkel.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Opleiding op maat.
 • Uurrooster: voltijds (gemiddeld 38u/week) - ook zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Torhout,  Industrielaan 27a

Hoe reageren:

Contacteer jouw maatschappelijk werker in het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Filip Demol of Britt Sinnaeve via het telefoonnummer 050/22 33 30. Via de volgende mailadressen kan je ook contact opnemen: filip.demol@dekringwinkelmidwest.be of britt.sinnaeve@dekringwinkelmidwest.be  

Polyvalent winkelmedewerker met focus magazijn (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Torhout

Torhout Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Torhout. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café. Je wordt flexibel ingezet in het uitvoeren van winkeltaken. De focus binnen deze taken ligt hier wel op het op orde houden van de meubelafdeling en magazijntaken. Concreet:

 • ontvangen, lossen en laden van goederen
 • controleren van goederen op bruikbaarheid
 • stapelen van goederen
 • (de)monteren van meubelen
 • gepaste formulieren invullen
 • klanten informeren

Je staat ook mee in voor het onderhoud van de winkel.

Daarnaast kan je ook andere taken binnen de winkel aanleren, zoals:

 • aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen
 • bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
 • meehelpen in het eco café

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • In het bezit zijn van een attest heftruck is een meerwaarde.
 • Je kan meubels (de)monteren.
 • Je kan goederen vlot lossen, laden en stapelen.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Opleiding op maat.
 • Uurrooster: voltijds (gemiddeld 38u/week) - ook zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Torhout,  Industrielaan 27a

Hoe reageren:

Contacteer jouw maatschappelijk werker in het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Filip Demol of Britt Sinnaeve via het telefoonnummer 050/22 33 30. Via de volgende mailadressen kan je ook contact opnemen: filip.demol@dekringwinkelmidwest.be of britt.sinnaeve@dekringwinkelmidwest.be  

Polyvalent winkelmedewerker met focus magazijn (M/V) – voltijds – tijdelijk (zes maanden) -- Collectief Maatwerk – Izegem

Izegem Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:
Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Izegem. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café.
Je wordt flexibel ingezet in het uitvoeren van winkeltaken. De focus binnen deze taken ligt op het op orde houden van de meubelafdeling en magazijntaken.

Concreet:

1. Magazijntaken

 • ontvangen, lossen en laden van goederen
 • controleren van goederen op bruikbaarheid
 • stapelen van goederen
 • (de)monteren van meubelen
 • gepaste formulieren invullen
 • klanten informeren over de goederen, procedures en werking

2. Samen met alle collega's instaan voor het onderhoud van de winkel

3. Andere taken kunnen ook aangeleerd worden, in overleg met de verantwoordelijken,

    bv. . aanvullen van de goederen in de winkel en de rotatie opvolgen

         . meehelpen in het eco café

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • In het bezit zijn van een attest heftruck is een meerwaarde, maar geen noodzaak.
 • Je kan meubels (de)monteren.
 • Je kan goederen vlot lossen, laden en stapelen.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.


Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling (tijdelijk – zes maanden)  in het statuut van Collectief Maatwerk.
 • Opleiding op maat.
 • Uurrooster: voltijds (gemiddeld 38u/week) - ook zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Izegem, Lodewijk De Raetlaan 5


Hoe reageren:
Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be

                                                                                              

Medewerker Eco-velo met focus fietsherstel (M/V) - halftijdse vervanging - Collectief Maatwerk - Roeselare

Roeselare Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die de fiets promoot als een goedkoop en gezond vervoermiddel ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je wordt ingeschakeld voor verschillende taken binnen het team van het Fietspunt/Eco-velo, maar de focus ligt op het uitvoeren van fietsherstellingen van de fietsvloot met daarbij de nodige administratie. Er kan ook medewerking gevraagd worden bij de volgende taken:

1/ de permanentie van het fietspunt: onthaal en toelichting geven over

 • het gebruik van de fietsstallingen
 • het verhuur van fietsen

2/ het uitvoeren van opruimacties van de achtergebleven fietsen

Indien je beschikt over een rijbewijs B, kan je ingeschakeld worden voor de transportopdrachten met ons busje.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (spreken, lezen, schrijven).
 • Een opleiding mechanica, metaal en/of ervaring met fietsen is een pluspunt. Of je hebt een affiniteit met techniek.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde, maar geen noodzaak.
 • Je komt regels en afspraken na.        
 • Je bent communicatief en sociaalvaardig t.a.v. reizigers en klanten.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid op.
 • Je bent open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.

Aanbod:

 • Halftijdse tewerkstelling (vervanging tijdelijke afwezigheid collega) in het kader van Collectief Maatwerk
 • Opleiding op uw maat
 • Uurrooster: te bespreken, 19u/week, geen structureel weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Eco-velo, Stationsplein 55/bus5, 8800  Roeselare

Hoe reageren:

Contacteer jouw trajectbegeleider bij VDAB of GTB en overloop deze vacature. Bij interesse, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn op het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be.

Medewerker houtatelier (M/V) – voltijds – onbepaalde duur – Collectief Maatwerk – Ingelmunster

Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Alles begint bij het sorteren en opwaarderen van de goederen.
De taken in het houtatelier zijn er divers, je kan er groeien in:
- magazijnwerk:
. voorraadbeheer
. op orde houden van goederen
. sorteren meubelbeslag en/of bevestigingsmaterialen
. wegbrengen van afvalmeubelen naar de recyclage-afdeling

- meubels winkelklaar maken:
. nazien (controleren, monteren en demonteren) van meubels
. meubels oppoetsen en/of herstellen
...

Het team techniek is een groot team met verschillende specialiteiten (elektro, fietsen, hout en recyclage). Wij verwachten bereidheid om bij elk atelier aan te sluiten, indien nodig.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling binnen het statuut Collectief Maatwerk.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Basiskennis of ervaring in houtbewerking is een pluspunt.
 • PC-kennis is een meerwaarde.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspelet).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Zorgvuldig, nauwkeurig en ordelijk werken.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
 • Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week  - geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster (wandelafstand van het station)
   

Hoe reageren:

Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature.
Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn via het telefoonnummer 051/24 49 14 ( nr 3) of via sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be

Polyvalent winkelmedewerker (M/V) - voltijds – Artikel 60 - Roeselare

Roeselare Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:
Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Roeselare. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café. Hierbij dienen de volgende taken te gebeuren:   

 • aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen
 • bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
 • de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
 • meehelpen in de magazijntaken zoals ontvangen, lossen en laden van goederen/ controleren  van goederen op bruikbaarheid/ stapelen van goederen/ (de)monteren van meubelen/ gepaste formulieren invullen
 • instaan voor kassawerk en administratieve afhandeling van de verkoop
 • klanten bedienen in het eco café, hun bestelling afrekenen en de tafels afruimen
 • samen met alle collega’s instaan voor het onderhoud van de winkel en het eco café

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je denkt mee over de presentatie van de goederen in de winkel.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: voltijds (gemiddeld 38u per week) - ook zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Roeselare, Brugsesteenweg 44

Hoe reageren:
Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Tine Huyghebaert of Kim Bataille via het telefoonnummer 051/22 79 17. Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: tine.huyghebaert@dekringwinkelmidwest.be of kim.bataille@dekringwinkelmidwest.be                                                     

Polyvalent winkelmedewerker met focus magazijn (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Tielt

Tielt Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Tielt. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café. Je wordt flexibel ingezet in het uitvoeren van winkeltaken. De focus binnen deze taken ligt hier wel op het op orde houden van de meubelafdeling en magazijntaken.

Concreet:

 • ontvangen, lossen en laden van goederen
 • controleren van goederen op bruikbaarheid
 • stapelen van goederen
 • (de)monteren van meubelen
 • gepaste formulieren invullen
 • klanten informeren

Je staat ook mee in voor het onderhoud van de winkel.

Daarnaast kan je ook andere taken binnen de winkel aanleren, zoals:

 • aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen
 • bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
 • meehelpen in het eco café
 • ...

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • In het bezit zijn van een attest heftruck is een meerwaarde.
 • Je kan meubels (de)monteren.
 • Je kan goederen vlot lossen, laden en stapelen.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Opleiding op maat.
 • Uurrooster: voltijds (38u/week) - ook zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Tielt,  Deken  Darraslaan 58

Hoe reageren:

Contacteer jouw maatschappelijk werker in het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Julie Nuytten of Lisa Demeyer  via het telefoonnummer 051/40 55 27. Via de volgende mailadressen kan je ook contact opnemen: julie.nuytten@dekringwinkelmidwest.be of lisa.demeyer@dekringwinkelmidwest.be  

Polyvalent winkelmedewerker (M/V) - deeltijds - Arbeidsmatige Activiteit - Roeselare

Roeselare Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Roeselare. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café. Hierbij dienen volgende taken te gebeuren:
- Je vult de winkel aan en volgt de rotatie van de tweedehandsgoederen op.
- Je helpt mee in de magazijntaken zoals ontvangen, lossen en laden van goederen/
  controleren van goederen op bruikbaarheid/ stapelen van goederen/(de)monteren van meubelen.
- Je informeert klanten.
- Je staat mee in voor het kassawerk en administratieve afhandeling van verkoop.
- Je bedient de klanten in het eco café, rekent hun bestelling af, ruimt de tafels af.

In overleg met de winkelverantwoordelijken wordt er bepaald welke taken door u kunnen gebeuren.

Samen met alle collega’s staat u mee in voor het onderhoud van de winkel en het eco café.

Profiel:

- Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Arbeidsmatige Activiteit.
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
- Je bent bereid om op zaterdag te werken.
- Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
- Je denkt mee over de presentatie van de goederen in de winkel.
- Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
- Je bent bereid om te leren.
- Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
- Je bent eerlijk en betrouwbaar.
- Je komt regels en afspraken na.
- Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

- Deeltijdse tewerkstelling in het kader van Arbeidsmatige Activiteit
- Opleiding op maat
- Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) - ook zaterdagwerk
- Indiensttreding: onmiddellijk
- Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Roeselare, Brugsesteenweg 44

Hoe reageren:

Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3) of via sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be.

Medewerker Eco-velo voor onderhoudstaken en fietsherstel (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Roeselare

Roeselare Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die de fiets promoot als een goedkoop en gezond vervoermiddel ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je wordt ingeschakeld voor verschillende taken binnen het team van het Fietspunt/Eco-velo.

De taken zijn zowel in het onderhoud als in het uitvoeren van fietsherstellingen.

1/ Onderhoudstaken in het buitenwerk en bij de fietsstallingen:

    Dagdagelijks zijn er rondgangen in en rond de fietsstallingen in functie van:

 • het bevorderen van de veiligheid
 • orde (rechtzetten van omgevallen fietsen, reizigers aanspreken op het correct plaatsen van fietsen)
 • netheid (opruimen zwerfvuil, onderhoud fietsstallingen)

2/ Fietsherstellingen van de fietsvloot met daarbij de nodige administratie.

Er kan ook medewerking gevraagd worden bij de volgende taken:

1/ de permanentie van het fietspunt: onthaal en toelichting geven over

 • het gebruik van de fietsstallingen
 • het verhuur van fietsen

2/ het uitvoeren van opruimacties van de achtergebleven fietsen

Indien je beschikt over een rijbewijs B, kan je ingeschakeld worden voor de transportopdrachten met ons busje.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (spreken, lezen, schrijven).
 • Een opleiding mechanica, metaal en/of ervaring met fietsen is een pluspunt. Of je hebt een affiniteit  met techniek.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde, maar geen noodzaak.
 • Je komt regels en afspraken na.        
 • Je bent communicatief en sociaalvaardig t.a.v. reizigers en klanten.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid op.
 • Je bent open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op uw maat
 • Uurrooster: te bespreken, 38u/week, geen structureel weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Eco-velo, Stationsplein 55/bus5, 8800  Roeselare

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Bij interesse, maak dan een afspraak met Frederik Vanacker of Katrien Torfs op het telefoonnummer 0476/64 50 25. Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: ecovelo@dekringwinkelmidwest.be .

Medewerker Eco-velo met focus fietsherstel (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Roeselare

Roeselare Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die de fiets promoot als een goedkoop en gezond vervoermiddel ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je wordt ingeschakeld voor verschillende taken binnen het team van het Fietspunt/Eco-velo, maar de focus ligt op het uitvoeren van fietsherstellingen van de fietsvloot met daarbij de nodige administratie.

Er kan ook medewerking gevraagd worden bij de volgende taken:

1/ de permanentie van het fietspunt: onthaal en toelichting geven over

 • het gebruik van de fietsstallingen
 • het verhuur van fietsen

2/ het uitvoeren van opruimacties van de achtergebleven fietsen

Indien je beschikt over een rijbewijs B, kan je ingeschakeld worden voor de transportopdrachten met ons busje.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (spreken, lezen, schrijven).
 • Een opleiding mechanica, metaal en/of ervaring met fietsen is een pluspunt. Of je hebt een affiniteit met techniek.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde, maar geen noodzaak.
 • Je komt regels en afspraken na.        
 • Je bent communicatief en sociaalvaardig t.a.v. reizigers en klanten.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid op.
 • Je bent open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op uw maat
 • Uurrooster: te bespreken, 38u/week, geen structureel weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Eco-velo, Stationsplein 55/bus5, 8800  Roeselare

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Bij interesse, maak dan een afspraak met Frederik Vanacker of Katrien Torfs op het telefoonnummer 0476/64 50 25. Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: ecovelo@dekringwinkelmidwest.be .

Medewerkers sorteeratelier, afdeling textiel (M/V) – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

In deze functie word je ingeschakeld in de afdeling textiel van het sorteeratelier.

Uw taken zijn hoofdzakelijk sorteren en prijzen van goederen:

 • het sorteren van deze tweedehandsgoederen op herbruikbaarheid
 • het afwassen indien nodig en klaarmaken van deze goederen voor verkoop
 • het prijzen van de herbruikbare goederen volgens afspraak

Onder begeleiding van een werkbegeleider-coach krijg je opleiding op maat. Na deze inwerkperiode wordt er gevraagd om ook (nieuwe) collega’s op te leiden.

Naast textiel is er ook nog een afdeling huisraad en een afdeling boeken. Bij de ganse werking zijn er ook verscheidene magazijntaken. Wij verwachten bereidheid en flexibiliteit om bij elke afdeling aan te sluiten, indien haalbaar en indien nodig.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt voldoende kennis van Nederlands, lezen en rekenen.
 • Je bent flexibel om mee te helpen in alle afdelingen van het sorteeratelier.
 • Je hebt interesse in het sorteren en prijzen van goederen.
 • Je hebt kennis van de waarde van geld.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren en ook om nieuwe collega’s op te leiden.
 • Je kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie (kan lichte en middelzware gewichten heffen).

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week - geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster, Izegemstraat 70a, (op wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Henk Missiaen, Leen De Neve of Sabine Deforce via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Dit kan ook via de volgende mailadressen: henk.missiaen@dekringwinkelmidwest.be of  leen.deneve@dekringwinkelmidwest.be  of    sabine.deforce@dekringwinkelmidwest.be

Medewerkers sorteeratelier, afdeling huisraad (M/V) – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

In deze functie word je hoofdzakelijk ingeschakeld in de afdeling huisraad van het sorteeratelier.

Taken:

 • Je leert glas, kristal, porselein, bestek, ... uitsorteren op herbruikbaarheid.
 • Je wast de goederen af indien nodig en maakt ze klaar voor verkoop.
 • Je leert herbruikbare goederen prijzen volgens afspraak.

Onder begeleiding van een werkbegeleider-coach krijg je opleiding op maat. Na deze inwerkperiode wordt er gevraagd om ook (nieuwe) collega’s op te leiden.

Naast huisraad  is er ook nog een afdeling textiel en een afdeling boeken. Bij de ganse werking van het sorteeratelier zijn er ook verscheidene magazijntaken. Wij verwachten bereidheid en flexibiliteit om bij elke afdeling aan te sluiten, indien haalbaar en indien nodig.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt voldoende kennis van Nederlands, lezen en rekenen.
 • Je bent flexibel om mee te helpen in alle afdelingen van het sorteeratelier.
 • Je hebt interesse in sorteren en prijzen van goederen.
 • Je hebt kennis van de waarde van geld.
 • Je hebt notie van waardevolle goederen.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent open en respectvol.
 • Je bent bereid om bij te leren en ook om nieuwe collega’s op te leiden.
 • Je kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie (kan lichte en middelzware gewichten heffen).
 • Kunnen of leren werken met een transpallet is een pluspunt.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster, Izegemstraat 70a,   (op wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Henk Missiaen, Leen De Neve of Sabine Deforce via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Dit kan ook via de volgende mailadressen: henk.missiaen@dekringwinkelmidwest.be of  leen.deneve@dekringwinkelmidwest.be  of   sabine.deforce@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker sorteeratelier, afdeling boeken en multimedia (M/V) – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

In deze functie word je hoofdzakelijk ingeschakeld in de afdeling boeken en multimedia ((CD’s, LP’s, muziek- en videocassettes, DVD’s,…).

Taken:

 • Je leert deze tweedehandsgoederen uitsorteren op herbruikbaarheid.
 • Je wast de goederen af indien nodig en maakt ze klaar voor verkoop.
 • Je leert herbruikbare goederen prijzen volgens afspraak.

Onder begeleiding van een werkbegeleider-coach krijg je opleiding op maat. Na deze inwerkperiode wordt er gevraagd om ook (nieuwe) collega’s op te leiden.

Naast boeken en multimedia is er ook nog een afdeling textiel en een afdeling huisraad. Bij de ganse werking van het sorteeratelier zijn er ook verscheidene magazijntaken. Wij verwachten bereidheid en flexibiliteit om bij elke afdeling aan te sluiten, indien haalbaar en indien nodig.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt voldoende kennis van Nederlands, lezen en rekenen.
 • Je bent flexibel om mee te helpen in alle afdelingen van het sorteeratelier.
 • Je hebt interesse in sorteren en prijzen van goederen.
 • Je hebt kennis van de waarde van geld.
 • Je hebt notie van waardevolle goederen.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent open en respectvol.
 • Je bent bereid om bij te leren en ook om nieuwe collega’s op te leiden.
 • Je kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie (kan lichte en middelzware gewichten heffen).
 • Kunnen of leren werken met een transpallet is een pluspunt.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster, Izegemstraat 70a,  (op wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Henk Missiaen, Leen De Neve of Sabine Deforce via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Dit kan ook via de volgende mailadressen: henk.missiaen@dekringwinkelmidwest.be of  leen.deneve@dekringwinkelmidwest.be  of   sabine.deforce@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker logistiek: chauffeur (rijbewijs B), bijrijder en magazijntaken (M/V) - voltijds - Artikel 60 -Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:
Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

De taken van de logistieke ploeg zijn erg divers. Enerzijds zijn er taken als chauffeur/bijrijder en anderzijds magazijntaken.  Je kan er groeien in:
1/ Taken chauffeur/bijrijder:
- goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels
- goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen
- de vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen
2/ Magazijntaken:    
- goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
- goederen naar de juiste afdeling brengen
- registreren van de goederen
- goederenlift  bedienen
- eventueel rijden met heftruck
-    ...

Profiel:
- Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling binnen het statuut Artikel 60.
- Je beschikt over een basiskennis Nederlands (spreken en lezen).
- Je beschikt over een goede fysieke conditie.
- Je beschikt over een rijbewijs B.
- Beschikken over een clarckattest is een meerwaarde.
- Ervaring met magazijnwerk is een pluspunt.
- Je bent flexibel en kan goed samenwerken met collega's.
- Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
- Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
- Je bent eerlijk en betrouwbaar.
- Je komt regels en afspraken na.

Aanbod:
- Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
- Wij bieden opleiding op maat!
- Indiensttreding: onmiddellijk
- Uurrooster: tweewekelijks (gemiddeld 38u/week) - geen zaterdagwerk
- Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (wandelafstand van het station)

Hoe reageren:
Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Rob Quintyn of Dieter Persyn via het telefoonnummer 051/24 49 14  (keuzenummer 3). Dit kan ook via de mailadressen: rob.quintyn@dekringwinkelmidwest..be  of dieter.persyn@dekringwinkelmidwest.be

Polyvalent winkelmedewerker met focus op eco café (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Izegem

Izegem Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Voor de winkel in Izegem zijn we op zoek naar een enthousiaste winkelmedewerker. Hierbij word je flexibel ingezet in het uitvoeren van allerlei taken. In deze functie krijg je een belangrijke opdracht in  eco café.
Hierbij dienen volgende taken te gebeuren:

 • opnemen van bestellingen van de klanten in het eco café, maaltijden opwarmen, klanten bedienen, afrekenen van hun bestellingen.
 • Afruimen van de tafels, afwassen, aanvullen van de frigo’s.

Iedereen staat ook mee in voor het onderhoud van de winkel en het eco café.

Naast deze taken kan er ook medewerking gevraagd worden in bv.:

 • het aanvullen van de winkel en het opvolgen van de rotatie van de goederen.
 • het bevestigen van elektronische beveiligingssystemen aan de goederen.
 • instaan voor het kassawerk en de administratieve afhandeling van de verkoop.
 • informeren van klanten over producten, procedures en de werking.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling binnen het statuut Artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je denkt mee na over de presentatie van de goederen in de winkel.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van het statuut Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: gemiddeld 38u per week – wekelijks zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: Kringwinkel Izegem, Lodewijk De Raetlaan 5

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Chris Braeckeveldt of Jaimie Buyse via het telefoonnummer  051/30 67 98. Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: chris.braeckeveldt@dekringwinkelmidwest.be of jaimie.buyse@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker houtatelier (M/V) – voltijds – Artikel 60 - Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Alles begint bij het sorteren en opwaarderen van de goederen.
De taken in het houtatelier zijn er divers, je kan er groeien in:
- magazijnwerk:
. voorraadbeheer
. op orde houden van goederen
. sorteren meubelbeslag en/of bevestigingsmaterialen
. wegbrengen van afvalmeubelen naar de recyclage-afdeling

- meubels winkelklaar maken:
. nazien (controleren, monteren en demonteren) van meubels
. meubels oppoetsen en/of herstellen
...

Het team techniek is een groot team met verschillende specialiteiten (elektro, fietsen, hout en recyclage). Wij verwachten bereidheid om bij elk atelier aan te sluiten, indien nodig.

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor de tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt een basiskennis van het Nederlands.
 • Basiskennis of ervaring in houtbewerking is een pluspunt.
 • Je bent bereid om bij te leren.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Opleiding op maat.
 • Uurrooster: 38u/week - geen weekendwerk.
 • Indiensttreding: september 2021
 • Plaats: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster, Izegemstraat 70a,   (wandelafstand van het station).

Hoe reageren:

Contacteer jouw maatschappelijk werker in het OCMW en overloop deze vacature.
Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Franky Vandemoortele of Tibeau Blanquart via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Je kan ook contact opnemen via de volgende mailadressen: techniek@dekringwinkelmidwest.be of franky.vandemoortele@dekringwinkelmidwest.be. of tibeau.blanquart@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker facility: klusjesman/- vrouw – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Ben jij een teamplayer en druk je jezelf vlot uit in het Nederlands ? Hou je van sociaal contact en steek je graag de handen uit de mouwen ? Werk je even graag buiten als binnen ? Dan ben jij misschien wel de medewerker die we zoeken.

Je voert onderhoudswerkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de werkbegeleider-coach van facility. In deze functie sta je garant voor een comfortabel, veilige en goed onderhouden werkomgeving.

De hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van allerlei klussen in alle vestigingen van onze organisatie: schilderen, opknappen, voorbereidende werken,…

Hierbij zijn er verschillende technische gereedschappen beschikbaar.

Je staat ook mee in voor het groenonderhoud van de buitenterreinen: haag scheren, gras afrijden, …

Tegelijk kan je ingeschakeld worden in het recyclage-atelier.

Profiel:

 • In aanmerking komen voor de tewerkstelling in het statuut Artikel 60.
 • Kennis Nederlands is noodzakelijk.
 • Kennis en ervaring in klussen, lassen en/of houtbewerking is een pluspunt, maar is geen voorwaarde.
 • Je hebt een affiniteit met en een passie voor techniek. Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
 • Je bent bereid om bij te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Regels en afspraken nakomen.
 • Zorgvuldig, nauwkeurig en ordelijk werken
 • Goede fysieke conditie

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling  in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week - geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster (wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Bennie Durnez via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3) of via een mail naar bennie.durnez @dekringwinkelmidwest.be                                                 

Polyvalent winkelmedewerker (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Tielt

Tielt Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functietitel:
Polyvalent winkelmedewerker  (M/V) - voltijds – Artikel 60 - Tielt

Functieomschrijving:
Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je maakt deel uit van het winkelteam Tielt. Binnen het team sta je mee in voor de goede werking van de winkel en het eco café. Hierbij dienen de volgende taken te gebeuren:   

 • aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen
 • bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
 • de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
 • meehelpen in de magazijntaken zoals ontvangen, lossen en laden van goederen/ controleren  van goederen op bruikbaarheid/ stapelen van goederen/ (de)monteren van meubelen/ gepaste formulieren invullen
 • instaan voor kassawerk en administratieve afhandeling van de verkoop
 • klanten bedienen in het eco café, hun bestelling afrekenen en de tafels afruimen
 • samen met alle collega’s instaan voor het onderhoud van de winkel en het eco café

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je bent bereid om op zaterdag te werken.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je denkt mee over de presentatie van de goederen in de winkel.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent bereid om te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: voltijds (gemiddeld 38u per week) - ook zaterdagwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Tielt, Deken Darraslaan 58

Hoe reageren:
Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Julie Nuyttten of Lisa Demeyer via het telefoonnummer 051/40 55 27. Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: julie.nuytten@dekringwinkelmidwest.be of lisa.demeyer@dekringwinkelmidwest.be                                           

Medewerker onderhoud (M/V) – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Voor ons team zijn we op zoek naar een medewerker die instaat voor het onderhoud.
Het betreft de volgende taken:
. Je werkt mee in de refter: je doet de afwas, maakt de koffie en houdt alles netjes.
. Je helpt poetsen: de refter, burelen, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
. Je helpt mee bij het wassen en uitdelen van de werkkledij.
 

Profiel:

- Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
- Je spreekt, leest en begrijpt voldoende Nederlands
- Je wil graag poetsen.
- Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
- Je neemt verantwoordelijkheid op.
- Je bent open en respectvol.
- Je bent bereid om te leren.
- Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
- Je bent eerlijk en betrouwbaar.
- Je komt regels en afspraken na.
- Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

- Voltijdse tewerkstelling in het kader van een Artikel 60
- Opleiding op maat
- Uurrooster: 38 u/week en geen weekendwerk
- Indiensttreding: onmiddellijk
- Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Bennie Durnez via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3) of via bennie.durnez@dekringwinkelmidwest.be.

Medewerkers logistiek: chauffeur (bij voorkeur rijbewijs C, minimum rijbewijs B) en magazijntaken (M/V) - voltijds - onbepaalde duur - Collectief Maatwerk – Ingelmunster

Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:
Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

De taken van de logistieke ploeg zijn erg divers. Enerzijds zijn er taken als chauffeur en anderzijds magazijntaken.  Je kan er groeien in:
1/ Taken chauffeur:
- goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels
- goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen
- de vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen
2/ Magazijntaken:    
- goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
- goederen naar de juiste afdeling brengen
- registreren van de goederen
- goederenlift  bedienen
- eventueel rijden met heftruck
-    ...

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling binnen het statuut Collectief Maatwerk.
 • Je beschikt over een basiskennis Nederlands (spreken en lezen).
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie.
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs C. Minimum rijbewijs B.
 • Beschikken over een vakbekwaamheidsattest (code 95) en/of een clarckattest is een meerwaarde.
 • Ervaring met magazijnwerk is een pluspunt.
 • Je bent flexibel en kan goed samenwerken met collega's.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.


Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling  in het kader van Collectief Maatwerk
 • Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
 • Wij bieden opleiding op maat!
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Uurrooster: gemiddeld 38u/week - geen zaterdagwerk
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (wandelafstand van het station)


Hoe reageren:
Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn via het telefoonnummer 051/24 49 14   (keuzenummer 3) of via het mailadres sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker fietsatelier (M/V) - voltijds - Artikel 60 - Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen ?  Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Als medewerker van het fietsatelier wordt je ingeschakeld voor het werken met tweedehands materiaal zoals fietsen, grasmachines en andere mechanische goederen (fitnesstoestellen, rolstoelen, ...).

De taken zijn onder andere:

* het winkelklaar maken van deze goederen

   - goederen monteren

   - goederen prijzen volgens richtlijnen

   - aanmaken van een product-paspoort             

* het demonteren en opkuisen van deze tweedehandsmaterialen  (o.a. voor recuperatie onderdelen)

Het team techniek is een groot team met verschillende specialiteiten (elektro, fietsen, hout en recyclage). Wij verwachten bereidheid om bij elk atelier aan te sluiten, indien nodig.

Profiel:

* Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van artikel 60.

* Je hebt een goede kennis van het Nederlands.

* Technische vaardigheden: een opleiding mechanica, metaal en/ of ervaring in het

   herstellen van fietsen of grasmachines (elektrisch of met motor) is een

   meerwaarde.

* Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.

* Je bent bereid om te leren.

* Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).

* Je bent eerlijk en betrouwbaar.

* Je komt regels en afspraken na.

* Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

* Voltijdse tewerkstelling in het kader van artikel 60

* Opleiding op maat

* Uurrooster: voltijds (38u/week) - geen weekendwerk

* Indiensttreding: onmiddellijk

* Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster (wandelafstand van het

   station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw  maatschappelijk werker in het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Andy Van Exem of Tibeau Blanquart via het telefoonnummer  051/24 49 14 (keuzenummer 3). Je kan ook via mail contact opnemen: techniek@dekringwinkelmidwest.be of andy.vanexem@dekringwinkelmidwest.be of tibeau.blanquart@dekringwinkelmidwest.be.

Medewerker Eco-velo/Fietspunt (M/V) - deeltijds - Arbeidsmatige Activiteit - Roeselare

Roeselare Arbeidszorg
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt ? Een organisatie die de fiets promoot als een goedkoop en gezond vervoermiddel ? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Je wordt ingeschakeld bij het uitvoeren van ondersteunende taken bij de werking van het fietspunt/Eco-velo. De focus ligt hierbij op volgende taken:

 • Toezicht en onderhoud van de fietsstallingen
 • Onderhoud stationsomgeving
 • Onderhoud eco-velo (onthaal, keuken en sanitair)
 • Boodschappendienst

Profiel:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut Arbeidsmatige Activiteit.
 • Je beschikt over een basiskennis van het Nederlands.
 • Je bent vriendelijk en beleefd ten opzichte van klanten en collega’s.
 • Je werkt ordelijk en zorgvuldig.
 • Je kan omgaan met regels en afspraken.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je hebt een goede fysieke conditie.

Aanbod:

 • Tewerkstelling in het kader van Arbeidsmatige Activiteit
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Uurrooster: te bespreken, minimum 12u/week – maximum 20u/week
 • Weekendwerk is uitzonderlijk.
 • Plaats tewerkstelling: Fietspunt/Eco-velo te Roeselare (vlakbij het station)
   

Hoe reageren:

Contacteer jouw trajectbegeleider en overloop deze vacature. Bij interesse, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn op het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Via het volgend mailadres kan je ook contact opnemen: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be.

Medewerker logistiek: chauffeur met rijbewijs C en magazijntaken (M/V) - Artikel 60 - Ingelmunster

Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Voor ons team logistiek zijn we op zoek naar een medewerker met rijbewijs C:
- Je haalt goederen op bij klanten en winkels
- Je levert verkochte goederen aan huis
- Je laadt en lost de vrachtwagen op een ordelijke en veilige manier
- Je controleert de goederen op herbruikbaarheid en informeert klanten hierover
- Je helpt bij tal van logistieke taken zoals klaarzetten bestellingen, aanvullen magazijn, ...

Profiel:

- Je bent een man/vrouw met motivatie om dit werk te doen
- Je beschikt over een rijbewijs C en je wil met een vrachtwagen rijden
- Je volgde de opleiding vakbekwaamheid (code 95) of bent bereid deze binnenkort te volgen
- Je beschikt over een goede fysieke conditie
- Je beschikt over een basiskennis Nederlands (spreken en lezen)
- Je bent vriendelijk en beleefd ten opzichte van klanten
- Je kan goed samenwerken met collega's

Aanbod:

- Voltijdse tewerkstelling in het kader van art. 60
- Opleiding op maat
- Indiensttreding: onmiddellijk
- Uurrooster: tweewekelijks (gemiddeld 38u/week)
- Zaterdagwerk: geen

Hoe reageren:

Contacteer jouw maatschappelijk werker in het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Rob Quintyn of Dieter Persyn via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3). Je kan ook via mail contact opnemen: rob.quintyn@dekringwinkelmidwest.be of dieter.persyn@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker logistiek: chauffeur (rijbewijs C) en magazijntaken (M/V) - voltijds - onbepaalde duur - Siné - Ingelmunster

Ingelmunster Siné
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:
Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu? Een organisatie die werkt aan teamwerk en toch iedereen apart begeleidt? Een organisatie die mensen blij maakt met spullen die een tweede leven krijgen? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

De taken van de logistieke ploeg zijn erg divers. Enerzijds zijn er taken als chauffeur en anderzijds magazijntaken.  Je kan er groeien in:
1/ Taken chauffeur:
- goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels
- goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen
- de vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen
2/ Magazijntaken:    
- goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
- goederen naar de juiste afdeling brengen
- registreren van de goederen
- goederenlift  bedienen
- eventueel rijden met heftruck
-    ...

Profiel:
- Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling binnen het statuut Siné,  m.a.w. je beschikt over   een Siné-attest.
- Je beschikt over een basiskennis Nederlands (spreken en lezen).
- Je beschikt over een goede fysieke conditie.
- Je beschikt over een rijbewijs C.
- Beschikken over een vakbekwaamheidsattest (code 95) en/of een clarckattest is een meerwaarde.
- Ervaring met magazijnwerk is een pluspunt.
- Je bent flexibel en kan goed samenwerken met collega's.
- Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol.
- Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
- Je bent eerlijk en betrouwbaar.
- Je komt regels en afspraken na.


Aanbod:
Voltijdse tewerkstelling binnen het statuut Siné
Wij bieden opleiding op maat!
Indiensttreding: onmiddellijk
Uurrooster: tweewekelijks (gemiddeld 38u/week) - geen zaterdagwerk
Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (wandelafstand van het station)
 
Hoe reageren:
Contacteer jouw trajectbegeleider: bespreek of u al dan niet Siné-gerechtigd bent en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Sylvia Samyn via het telefoonnummer 051/24 49 14  (keuzenummer 3) of via het mailadres sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be